Carnevale 2007 Stampa

Carnevale 2007

Testamento 2007

In nome del popolo e così sia! Addì, 21 febbraio dell’anno 2007 alle ore 21,00 e qualchecò Avanti a me notaro pubblicu, natu n’te stu paese, co a presenza dei testimoni, scritti giò funnu, se presentava de persona Carnuale Carnuali a me notaro pubblicu, conosciutu mutubè… Che pensanno a certezza de a morte sua e a u periculu dell’ora, sanu de tutti i sentimenti dell’anima e de u cervellu, benché malatu de corpu, de testa sua ordina e lassa scrittu ello che vene appressu: ATTENZIONE ATTENZIONE… Parla qui Carnevalone che in procinto di morire qualche cosa vi vuol dire.

Sandrino il Messicano

 

 

 

E’ uno scherzo preparato dai Cronisti e il comitato, qui nessuno è compromesso chi si offende è un gran fesso. A chi tocca, a chi non tocca ve lo dico con la bocca. Chi se stizza non fa niente… dia la colpa al Presidente. Ve lo dice Carnevale… ogni scherzo e burla vale. Mo vo’ a pesca un po’ coll’amo… sta a sintì che ncuminciamo…

 

 

 

Re Carnevale

Stanno Carnuale se duia propriu fa… U sindaco ha chiamatu tutte e società per fadigà. A Pro Loco cià sulu u compitu de firmà… Issi non ce pole mette e ma’ E’ tutti struiti… Tutti dottori… Que ie fai fa i lavoratori??? U presidente finu e raffinatu pure na bella monella s’è trovatu sempre chi non ce po sta qualche volta anche lu deve… tr… mancà. A propositu de trombà… TROMBA’… TROMBA’… TROMBONE… State sviji Staffulà che in giru ce sta qualche marpione! - V’ho fattu chiamà perché ve duio parlà… Me piaciria organizzà un Carnuale che non s’è vistu mai uguale! - Ma senti cosu… Scusa è cosu… Perché o dovemmo fa’? Vistu che u più bellu l’emmo fattu quanno comannemmo nuà? - Mi faccia il piacere, si metta a sedere e… e… mi chiami Cavaliere!!! - Senti, cosu, que stai a di’ u cavaliere de Staffulu è sulu Pitì… te que cavaliere sai? Lu è cavaliere del lavoro anche se n’ha fadigatu mai!!! Vidi un po’ cosu… non è che ti si montatu a testa e voli falla per te sa gran festa!!! Po’ cosu me devi spiegà… su u cavallu chi te ce fa montà? - Te non ta piià, qualchidù me iuderà… i santi in paradiso ce l’emmo pure nuà! U segretariu de a banda, appena visatu… subbitu s’è presentatu: - Signorrr Sindaco RRRagno… c’è possibilità di guadagno? Allorrra noi della banda veniamo a lavorrrarrre se c’è da guadagnarrre… - Scusa, io sono il cavaliere e non per niente… vorrei parlare con il suo presidente. - Verrramente il prrresidente a me ha delegato perrrchè è superrrimpegnato… sta cerrrcando di orrrganizzarrre perrr semprrre più guadagnarrre… Gente mia, staffulà que volete fa…. quissi de a Banda ha votatu tutti per Ragnu… ma non cià avutu nisciun guadagnu… Invece quilli de u gruppu ha votatu per l’altri… Ma sapete cummu è gita a finì? 

I carri

Se l’è piiata ntel culu tutti quanti!!! U poru staffulà vota con tanta passiò… ma fa sempre a figura de u coiò! Pe’ u gruppu de u Folklore è cazzi amari… ie s’è ritirati tutti i Bastari. A presidente noa, non sapia ndo sbatte a testa ma siccummu è scaltra e lesta… ha dittu: - U comitatu stia zittu… io chiamo subitu Lurinzittu! Stanno quessi ha fatto una festa tanto bella o magnà era bonu e a gente s’è magnato pure a padella. Però cummo se fa a gi giò a fontanella e fasse vedè da quelli lì lavà e buttije co u breccì sai cummu era sapuritu lo…vì…. Staffulà, na cosa ve devo confidà. M’è capitatu de passà là versu l’ospedale do ce stava la pora Milia che facia e punture… Adesso ce sta i carabinieri in congedo che ce coce e spuntature… Ha vulutu na bella seziò pe’ fa na sala de ricreaziò! A sera versu e otto… quatti quatti gira tutti con fagotto. Qualchidù riga co a mballetta… e daie giò a magnà cummu ‘na gran famija do fadigava la poretta de Milia! Però ‘na cosa c’è da dilla s’associaziò è propriu de rappresentanza… quanno Staffulu se fa festaiulu… e moje de quassi se mette tutte u farraiolu!!! Quilli de u Centru Sociale se l’è pijata anche a male… ‘Na sera ha sintitu tanta puzza de brusciatu… - Que è che bruscia chi? Chiamate subitu a Suirì… Tuttu spiditu co u muturittu te riga n’umittu picculittu e giallu… non se capia s’era un pompiere o un pappagallu… do c’è u focarò… riga sempre Pajiò! Anche durante u focu pe’ a 

I carri

Madonna c’era Pajio che controllava dietro ‘na colonna. - Non criticate, staffulà sete boni sulu a parlà… a Proteziò è ‘na cosa importante… Se a terra trema o c’è l’alluviò… chi ce salva??? A PROTEZIÒ!!! Pagnotta, ho sapete??? s’è ‘ncazzatu co u prete! Era lujiu e segava… Era agustu e piallava… Era settembre e bollava… Era ottobre e saldava… Era novembre e bastignava... perché i tre pupi non caminava!!! A dicembre, un po’de santi da lassù l’ha guardatu… e i remmagi ha camminatu! Mo cummu i mettemmo su? Bisogna chiamà la gru. Chi chiamammo, Francì? que ne so, Guirrì… o Vittò, que dici… chiamammo a Ciaffò??? A notte de Natale... tutti spettava stu movimentu eccezionale… - Ma se moe? - A me me pare, io l’ho vistu… - Guarda alza na gamba… - Ma que dici è ‘n bracciu… - To…ha fattu un mezzu passu… - Ma… me fai il piacere… per me non s’è mossu un cassu! Stanno c’è stata ‘na grande manifestaziò: i trent’anni de vita de ‘na associaziò. - Que potemmo fa’… perché se possa ricorda si staffulà? Tutti ha cuminciatu a pensà. A chi potemmo tajà e ma’? Che paura, gente mia… ‘Na sera giravo inturnu e mura ho vistu spuntà da sotto terra un parde ma’… - Ma chi c’è giti a sotterrà??? Po’… pianu pianu me so’ vicinatu… e u monumentu dell’Avis me so troatu! - De chi sarrà ste ma’? Bo… que ne so da a misuraziò... putria esse de Francì o de Torbedò!!!

I Carritti

 Quantu so guerru… era tre ma de ferru! L’altra sera non sapio que fa’… e pe’ u paese ho vulutu girà. Prima de rigà davanti a Lea pe’ fa un bisognu me so missu cucciu… que te vedo??? A scritta tutta torta de u Balestrucciu… que sarrà statu? Qualche fiju de puttana cià ‘nciampatu! Dicia un foju lì piantatu… Ho saputu che u giornu dopo… Au, che è tantu bonu, ielà sistematu! Lu poru omo, tuttu contentu, ha ringraziatu… perché ielà ndrizzatu… ma la zona lì è piena de umidità e… è quella che a fa smoscià! Non è per casu che jà tortu l’etichetta… quilli che quanno ha apertu… non ha magnatu a porchetta? Ho sgrullatu a zocca e me so missu pe’ a via… che mortoriu, mamma mia… Dopo Melella ha chiusu Albinella… mo…ha chiusu pure Marcella… adè ndo gemmo a comprà na ciambella? Se volemmo magnà per fortuna c’è rmastu Panà… e se cerchi a Pitì… u troi sempre lì… perché lì non caccia un quatrì! Ogni tantu me v’è pensatu de quanno munellu so statu… Se vulio magnà i lupì gero da Pulvirì… Se me sirvia un melò gero da u Pustijò… Se ciaio sete e vulio un bicchiè de vi’ gero da Cacchì… E se po era callu e duio esse rinfrescatu gero da a Lattarola e me pijao un gelatu… Stu paese mia s’è riduttu peggio de nu stracciu… C’è rmassu sulu u spacciu!!! Quanno bocchi lì dentro, te devi sapè comportà e pe fa’na ricarica te devi pure raccomannà… perché se se nponta mancu ta fa! Po… non jè parlà male de Berlusconi perché jè gira subbitu i cojoni!!! Anno quanno passai lì davanti c’era unu che ruppia i cojoni a tutti quanti - O… Te devi tesserà a Pro Loco devi finanzià! E tutti quanti … a capo chino… versava i soldi a Pecorino! L’omini volentieri ij dacia… perché c’era a moje che riscutia! Stanno que è successu? 

Carnuale - Fiore - Manlio il presentatore

E’ sempre chiusu e non se vede un fessu! U presidente que fa? Sempre co la munella sta a giocà? Jè piace tantu fa a presentaziò… quanno c’è sulu ‘na grossa manifestaziò? Ma que te devo di’ che me ricordo io… fino da u Rinascimentu… a Staffulu a Pro Loco è statu sempre un fallimentu! Sto per gi dangiò e te vedo lu piantò… - Madonna quantu è crisciutu… quantu è bellu… che sviluppu che ciautu!!! L’amministraziò l’ha vuluto anche protegge… e cià fattu un bel muro che u regge… Ma chi ce l’ha piantatu? - Se me ricordo be’… il Conte Dino l’ha portatu da a campagna pe fa na bella figura co a Garfagna!!! Ma siccummu nisciù l’aia pagatu… Lu ha fattu scrive all’avvocatu: - A pianta è mia e me serve per l’ulia… a rvoio e a rvoio… ce devo fa na dama d’oio. Va ve che è sempre carnuale… ma me pare fori del normale pe na pianta ricorre al tribunale! Eppò, sai que te dico - Se a rvoli fai propriu be’ perché lì la pianta non me ce piace per coè… se geri da u sindaco de Firenze o capitavi da quillu de Monteporzio T’avria dittu: - ‘Sa pianta chi non ce dice… portala giò u consorzio! M’era vinuta fame… e vulio gimme a comprà ‘na braciola me giro… To… ha chiusu pure Mariola! Po’ u stommacu m’ha cuminciatu a dolè… ma me fai rigà da Domè. - Domè … Domè… me dole u stommacu non sto be’ per coè damme subbitu un cascè… me vene l’aria da sopra e me sfoga de sotto que dici u tappo con cirotto? - Ma cosa dice… cosa favella… Domenico è fuori con Rossella! - Mo cummu fo??? A quale santu me devo raccomannnà… pure un parde scorregge devo fa’… Do marianna è gitu su farmacista è sempre in fuga… pare un ciclista… - Scusi… Sa… per la privaci, non è cosa vostra… però se vuol saperlo… Domenico è a una mostra… - Ma signora…sete sicura? 

Carnuale va a troa il sindaco

Perché ce l’ha sempre dietro a pittura! Scappu dal corso dopo stu gran tormentu guardo là l’bar e me sento sgomentu… Qualche mese fa là u circolo non ce gerà più nisciù gera tutti al bar…si porcacciù!!! Se sa, tira più na sottana… soprattutto se a portalla è na bella cubana!!! Adè e rvinuta la donnetta e io… io non ciò voia mancu de famme na p…briscoletta. Pe’ fa un po’ de pubblicità Vincè n’antra giovanotta e gitu a pija… Tutti contenti i staffulà a rcuminciatu a frequentà. Ce stà unu passatellu che non è tantu munellu che sta sempre poggiatu lì u bancò speranno che je se smoa qualcheccò… Siccumu passa u tempu e non je succede coè anche lu va a cercà Domè… Staffolà mia, a vita è sempre più dura… anzi più magra se propriu non jà fate… comprate su viagra!!! Lì a farmacia ce n’è piena na scansia!!! Adè de se pastiche se ne venne tante co tutte se badante!!! - Staffulà ndo gete… da e moje fateve dà na mà che fra ‘n po’ ve servirà sulu per piscià… A segretaria mia mentre scrivia un sursittu de grappa se facia, po’ se lamentava, a marca no a contantava vulia quacheccò de più ricercatu no robba da supermercatu… - Che schifu… che monnezza… chi v’ha datu sta robaccia… ce perdete pure a faccia!!! - Senti segrrretarrria vuoi un RRRemì Marrten??? noi usiamo tutta rrroba rrriciclata questa da a tombola c’è rrrvanzata… - Ma gede tutti a cacà! - De questo non ce ne parlà… Ribatte Damiano ricordando il gran bruciore all’ano… - Quando in Polonia siamo andati… ci siamo tutti scacarellati!!! Staffulà, a quessi de a banda jè sta propriu be’… jè paria de fa a solita gitarella… è rvinuti a casa tutti co’ a cacarella… N’aò vinì via da campagna e lassà u fienile era nu statu signorile.

Il Sindaco offre le chiavi del paese.

 Adè tuttu s’è rgiratu e u paese s’è spopolatu… de pezzu grossu c’è rmassu sulu u Curatu… Ndo naolta c’era e stoppie e a maese c’è gita a crema de u paese!!! Ville de qua…ville de là… Ce n’è massa sulu una da commedà!!! Gente mia, stanno è stata ‘na ruina in tante case c’è stata ‘na rapina… qualchidù da piedi de u lettu se là troatu… jè gita bè che non se l’ha nchiappettatu, l’ha sulu spulatu!!! Chi era non se sa, tutti quanti i sta a cercà. L’unicu che cià guadagnatu è quilli che l’allarmi ha montatu!!! Per fortuna che se batoste l’ ha piate quelli de e Coste!!! A Staffulu, a parte u supermercatu… nisciù è statu toccatu!!! Ma se si dilinquenti riga quassù… sai che polverù… Se po’ va nte a zona de a Castellaretta deve sta attenti a chiappà a villetta… perché se bocca in quella de Pasquale iè ncontra propriu male: - Altru che sola… quillu cià a pistola!!! - Inece se va da Ragnu fa sulu un bel guadagnu… - Se po’ va da u speziale iè ce vole u navigatore satellitare… eppò deve pure sapè notà… se non se vole fogà!!! N’aolta, se lassava e chiavi su a porta… e macchine se lassava aperte… stava sicura pure a cassetta dell’offerte… adesso e cose è cambiate… è inutile che ve nchiavate… bisogna che ve rassegnate… v’è rmassu sulu de pregà che non ve possa capità! In mezzo a tantu movimentu quachidunu sta contentu. N’parde rimastelli ha troatu a coa pe’ i celli… 

Lucio l'alpino

Prima stava sulu con palmina e su guardava da sera a mattina: - Cummu stai bruttu… cummu si musciu… cummu stai grucciu… non te devi vergognà prima o poi t’ho da locà!!! E cuscì è statu per daero l’ha locatu e da casa n’è più scappatu!!! Anche stanno quessi de a Pro Loco ai primi de dicembre non troa più locu… - C’è da organizzà i mercatini… sennò fammo a figura dei cretini!!! Dopo u successu dell’anno passatu… pure stanno cià rproatu. Ma stanno chi se dà da fa me pare che sete pochi a fadigà! Po’ ce saria da avvisà a popolaziò de sta granne manifestaziò: - Ce penso io… Ce pensa lu… Ce pensi te… Ma a fine nisciù facia coè! U giornu dell’inauguraziò era propriu una desolaziò… facia un gran friscu… tutti mucchiati su a chiesa de San Franciscu!!! L’unica bancarella che non ha pijatu ‘na sola… è stata quella de a scola: Na settimana dopo unu de a contrada Sammartì li da Lea ha chiestu: - Quanno se fa si mercatini??? in giru ancò non se vede i volantìni!!! - Ma c’è stati na settimana fa.. coè non si gitu a comprà? Ma que discorri a fa, bruttu ingratu… issi pure na boccaletta ha regalatu!!! Quanno u presidente s’è accortu dell’incidente tuttu u comitatu a rdunatu e ‘na spasa de manifesti ha taccatu… anche se u mercatì era passatu!!! Ma… que fine ha fattu a vice presidente… adè non comanda più gnente? L’anno passatu… quillu scì che è statu un anno fortunatu. 

Rino il clown...

Durante a scrittura de u testamentu stava tutti a sgobbà sopra u monumentu!!! A vice presidente al computer fadigava… e u presidente e volontà mia jè dettava!!! A segretaria mia che non è più tantu monella e…è pure un po’ sintitella… s’era pure un po’ mpippata perché se sintia scanzata. Lu dettava… essa scrivia… lu se fermava… essa ridia: - Questo lo togliamo… questo non si può dire… questo è troppo volgare… si, hai proprio ragione… potremmo avere gatte da pelare… Che bellezza vedelli fadigà… pensavo…s’associaziò cià vita longa ‘na decina d’anni de sicuru va a durà… Po’ all’improvvisu non so be’ perché… a vice presidente e u maritu ha dattu forfè! Anche su pel piazza era ‘na desolaziò… sempre a solita illuminaziò!!! Ogni par de palazzi na striscia de lucette… de chiarore quasci zero o corso paria propriu un cimitero!!! Quanno i napoletani che adè purtroppo è staffolani ha visto si fili tisi ha ditto: - To… pare de stà da nuà… i fili per spanne i pagni ce l’aemmo pure qua!!! Non parlamo dell’albero de Natale me ce so’ sentito male… do’ diaulu l’ete cacciatu… quachidù ha pure bastignatu… - Que fo… passo de qua… no mejo se vo de là… ma n’do cassu ho da passà??? Po’… staffulà, basta co si Babbi Natale che se rampica su u terrazzo… 

Damiano Zorro

Monta su i primi de dicembre… a gennaio sta tutti lì che ancò penne… ma faceteli boccà… sa scalata quantu ha da durà… Babbu Natale n’aolta era unu sulu… adesso in ogni terrazzu vedi rampicasse un culu!!! I monelli que deve pensà… - E passatu Natale… semmo già a carnuale??? Era u giuvidì grassu c’era a nebbia… non se vidia un cassu… In giru cummu sempre non c’era un cristià sulu i scrivani mia… a bastignà… Qualcheccò se duia ‘nventà Per favve ride staffulà!!! Meno male che è rigatu Graziano co ‘na buttija in mano. - Oggi è carrrnevale… e vi offrrro il frrra morrriale!!! Dopo ‘na mezz’oretta tra un bicchierittu e nu rotto… ce semmo giocati pure a moije de Carotto… o sapete… per l’effetti del vino… s’è mpennicatu pure Pecorino! U terzo ha cominciatu a fa l’ucchiettu e s’è scordato che a Passatempo ciaia da gì a tappà un buchittu!!! A fine sviju c’era sulu Graziano stava lì con la bottiglia in mano: - Cosa ci posso farrre… questa bottiglia devo rrrecuperrrarrre perrr semprrre più guadagnarrre!!! Sabato sera tutte l’associaziò per festeggiamme ha organizzatu’na cena… po’ ha ballatu… Certo non cià tantu guadagnatu perché qualchidù anche a padella de a colla s’è magnatu!!! 

I mejo...

Dopo cena un pochi è rigati lenti lenti… e… paria pure scontenti… - Quanno cominciammo a ballà? Ce doemmo moe… non ce potemmo ringrassà!!! Subbitu so’ rmassu sbalurditu… Po’ l’ho guardati e ho capitu… embè con l’età me so’ un po’ rincojonitu… Era tutti sicchi… tutti svitati… sulu l’occhi ciaia un po’ spiritati… Scì scì… mo me rvene pensatu… ce vulia gì pure u curatu… So che dicia quilli de Filottrà: - Ecco è rigatu n’antru staffulà che ha bisogno de calà… - Quantu stai bellu… pari propriu un munellu!!! - O… guarda io non l’ho fattu pe’ a ciccia… e che non putio più magnà a salciccia… E lassateli un po’ sta… loro adesso sa magnà… - Guardate un po’ che vite smilze… scì però iè cresciute un po’ e grinze… E’ l’invidia che ve fa parlà… state zitti staffulà. I carabinieri, facia tutti i camerieri… Quilli de a banda stava de là ndo c’era da ncassà… Po’ finitu de magnà e giti tutti de sotto per ballà… A segretaria mia ballava co’ na scialpetta… aia magnatu troppu e se duia cuprì a trippetta… Peppe e a moije ballava da suli e in fila… per falli lassà gì toccava a staccaie a pila… Unu altu ballava col culu un po’ bassu… paria che s’era cacatu addossu… Anche il Sindaco s’era scatenatu… pure a fila ha guidatu… E Pacì ch’è abbituatu… se pore vecchiette a ballà ha portatu!!! Finita a serata stracchi morti era tutti pronti a rincasà. Sulu a unu non je sapia ora e vulia rmanè ancò là se vede che duia sparecchià… chi o sa… - Andiamo a casa? - Te va giò… - Non ci devi neanche provare… a casa subito con me devi tornare!!! 

Chi è la topona de colore??

Lu lungu lungu ha sgrullatu a testarella… ha salutatu l’amici e s’è missu a giacchettella! Je sta propriu be’… l’ommini spusati deve esse controllati… a sera tardi a casa deve sta e moji pure deve contentà!!! Rigati a ‘na certa età nualtri ommini cominciammo a sciapeggià… L’estate passata durante a festa del verdicchio dui se sintia propriu giovanotti e facia i munellotti… A un po’ de gioanottelle dava da di’ una de queste jà tiratu pure o vi’… si due parlava…parlava…parlava… esse mancu i sentia… però magnava…magnava…magnava… a fine de a serata i soldi nte a cassa mancava tutti e due ringalluzziti s’era scordati de falle pagà… e si du’ tunti i quadrì da saccoccia a duvutu caccià!!! Mamma mia, casco giò chì… fateme il piacere chiamateme a Pacì… lu de vecchi se ne ntenne sta sempre tra quilli che casca e penne… Oh… Staffolà… non ridete… anche vuà ce righerete… Spettate n’antra cosa ve devo di’… Quanno è tempu bellu e zittu zittu pe’ u paese te voli fa un girittu… ogni tantu ncontri na banghettella con po’ de donnette che se gode l’aria bella. Appena passi te saluta tutte contente… te ride pure… che brava gente!!! Vidi che è bone anche se è scuru… ma… appena giri u muru… t’a mette subbitu ntel culu… - Sai quissu è un gran curnutu… Jè statu pure dittu… ma non cià cridutu! - O… se dice che questa è propriu lesta… - O so… è na ambiziosa… va pure giò a palestra!!! - U tale s’è compratu un pezzo de macchinò… - Se sa, l’ha pagatu l’amicu de a moje… lu puttanò!!! - U fiju de quessi s’è spusatu… - Magari… que dici… se sulu compagnatu… - Per forza… de lu puzzò de u nonno ha rpijatu!!! - Quissu già va a spassu??? - Iè mrta a moje n’anno fa u luttu duvria rispettà… - La poretta de acciacchi ce n’haia tanti mica me ricordo… de que anno era? me pare del 22 cummu te… - Ma que sai matta??? io so del 23… - Però la buonanima è stata pure fessa… Per prima non duia gi ò essa!!! Po’ a domenica mattina se te metti sotto l’arcu e vidi tutte passà…a messa va pijà… ma dentro a chiesa mica va a pregà… va lì a pijà i spunti per potè chiacchirà!!! E pensate un po’ per vuà che anche dentro casa vostra ciaete qualche gatta da pelà!!! Me paria che nte stu paese ce se vulia bè non ha capitu propriu coè!!! Domenica mattina m’è state date e chiavi de u paese da Ragnu… me sa che non ciò fattu un gran guadagnu… dentro u paese ce n’è rmassi pochi de staffulani!!! C’è tanti forestieri e un mucchiu de napoletani!!! Pochi giorni fa c’è vinutu a visità u Prefetto e Ragnu anche a lu e chiavi l’ha consegnate… ma lu prima de partì… ielà rdate… Me pare che se chiavi troppi giri fa… que… anche il sindaco de u paese se vole liberà? Verso e due è scappati i carri anzi i carritti… paria propriu u carnuale de i puritti… L’organizzaziò lassava un po’ a desiderà… un carro gera lì… un carro gera là… a banda non se sa do cassu duja girà!!! U primu carru parlava de o magnà tantu per cambià… Raccontava de un pranzo ndo i signori è stati spartiti da i contadì che era rmasti pure senza vì!!! U secondo carru raffigurava na squadra de pallò… tantu per cambià… Concialana non putia mancà… Ma do va si quattro struppi… invece dell’allenatore duvria chiamà u dottore!!! U terzo carru, staffulà, me pare d’avè capitu… tratta de un sognu proibito… Volete diventà tutti cubani provate a gicce e nzuppate e salcicce… e vedrete che quanno ve s’è finiti i quadrì esse ve manna tutti chi!!! L’uniche che c’è guadagna e quelle moijate che de u maritu s’è liberate… Non serve gì tantu lontanu basta rigà in Romania che belle fije, mamma mia… Ne sa qualchecò lu gioanotto… che cià buttatu l’occhiu… Io spero che oltre a l’occhiu… ciabbia mpuntatu u ginocchiu… sinno è propriu un gran ………… Dopo quissu è passati un po’ de apitti era un carro a puntate pè capillu, toccava a nseguillu… però me pare che parlava de un consijere de un munellotto… u fiju de Dolciotto!!! Ma lassatilu sta… da quantu cià da tribulà adè s’è rmissu pure a fumà… ma a ragazza duvria trovà!!! Con tutte se chiavi sennò que ce fa… Staffulà ve sto per salutà… Però n’antre par de cose ve vojo raccontà… Dentro nu stipittu è tantu che se esercita un cumplissittu… è 15 anni che strimpella e nisciù mai i nterpellà!!! Issi sona da un pizzittu… e non è stati mintuati mancu su u giornalittu!!! Pensà che stanno è giti pure a Roma a sonà per Staffulu rappresentà… Era du’ mesi che l’acqua non cascava… te monta su loro… madonna mia cummu diluviava!!! Dopo però… è statu un successò… a gente sbattia e ma’ e se mittia in ginocchio… po’… per Staffulu …ha parlatu Finocchio… il Sindaco l’ha delegatu speranno che fosse preparatu!!! Ma il popolo romano… ha capitu subbitu che era staffolano!!! Mamma mia… quantu sto male… portateme u rinale… portateme pure un bicchier de vi’… ve ce vojo benedì… chiamateme, Don Giovanni e tuttu u consiju pastorale… chi va propriu a finì male!!! Qualche peccatu m’è capitatu da fa’ e u voio raccontà… e po… co issi ce devo pure parlà!!! Quanno fate se gitarelle… rportatevele tutte se monelle… non ne lassate nisciuna sul Vaticano… che per gille a rpijà tocca a rigà lontano!!! Ho saputu… che anche il Sindaco c’è vinuto… mo, me domanno… c’è vinutu per devoziò o perché pensa a e prossime eleziò??? Me pare propriu che è rigata l’ora de gì de là… non jà fo manco a parlà… qualche santu me iuterà… na raccomandaziò però ve devo fa… a libertà m’a dovete lassà. Quannu me volete fa parlà sete tutti pronti a pregà… po’… se cumincio be’ a raccontà a bocca me volete subbitu tappà!!! De quilli non parlà… quella no a devi nominà… sa cosa n’a raccontà… illu no’ u devi toccà… parli troppu…sai troppu chiacchieru… Staffulà… sai un gran cojò non sai mancu più scherzà e me voli pure di’quello che devo raccontà!!! Volete propriu sta contenti??? Contenti e cojonati??? Tanti de ‘sti fatti me l’ho ‘nventati… nisciù centra niente… vuà, sete sulu brava gente!!! Ve voio bè staffulà… adè…però u testamentu Mia gete a comprà!!! Sennò n’antranno…invece de un po’ de risate… ntel culu v’a pijate!!!